4 vragen over NOCLAR

NOCLAR staat in voor Non-Compliance with Laws and Regulations. Deze gedragsregels schrijven voor hoe accountants moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt. De Nadere voorschriften NOCLAR zijn 1 januari 2019 in werking getreden.

4 vragen over NOCLAR: 

1. Wat is NOCLAR?
NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations ofwel het niet naleven van wet- en regelgeving. Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie. Is het nieuw? Ja en nee. De nadere voorschriften NOCLAR werken uit wat als principe al in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) wordt genoemd. Ook nu dienen accountants volgens de VGBA al actie te ondernemen als zij een overtreding van regelgeving constateren.

2. WAAROM NV-NOCLAR?
Op het gebied van fraude en onrechtmatigheid verwacht de maatschappij een duidelijke rol van de accountant. De NV NOCLAR geven duidelijk aan wat er van accountants verwacht mag worden en biedt accountants en maatschappij meer houvast. De Nederlandse NOCLAR-regelgeving is een doorvertaling van de in juli 2016 door IFAC vastgestelde IESBA Non-compliance with law and regulations (NOCLAR). Door het IFAC-lidmaatschap heeft de NBA zich verplicht om deze internationale standaard te implementeren in Nederland.

3. OP WIE VAN TOEPASSING?
De NV NOCLAR zijn op alle accountants van toepassing. Er is wel een onderscheid op basis van de omgeving waar de relevante niet-naleving plaats vindt. Er zijn regels voor niet naleving bij de eigen organisatie en ook voor niet-naleving bij een cliënt. Als het gaat om NOCLAR in uw eigen organisatie maakt het uit of u werkzaam bent in een seniorpositie of niet.

4. HOE OF WAT MOET U DOEN? 
De NBA heeft vier stappenplannen gepubliceerd. Deze geven aan welke stappen accountants moeten zetten wanneer zij aanlopen tegen een relevante niet-naleving. Twee stappenplannen hebben betrekking op niet-naleving door een cliënt van een accountant en twee stappenplannen op niet-naleving in de eigen organisatie. Voor deze laatste categorie geldt dat er aanvullende eisen zijn aan een accountant met een seniorpositie. NOCLAR 

Voor meer informatie over NOCLAR www.nba.nl/noclar

Lees ook: 
NB publiceert nadere voorschriften NOCLAR
NOCLAR: nieuw?
De NVKS en andere relevante wet- en regelgevingen

Gerelateerde artikelen