‘2016 een goed jaar voor de loonaangifteketen’

Met het winnen van een internationale award en het vieren van een 10-jarig jubileum, heeft de loonaangifteketen een goed jaar achter de rug. Deze en andere belangrijke resultaten van het afgelopen jaar staan opgenomen in het Eindrapport loonaangifteketen 2016.

Zo is het percentage bruikbare inkomsten-verhoudingen voor de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) in 2016 uitgekomen op 97,1%. In 2015 was dit 96,5%. Iedereen die in Nederland woont moet aangifte doen over zijn inkomen. Ook iemand die buiten Nederland woont en inkomsten heeft uit Nederland moet hoogstwaarschijnlijk aangifte doen. De VIA bestaat sinds 2012 en bevat alle hypotheek- en renteaftrekgegevens en de meeste overige bankgegevens (spaargeld en de waarden van effecten). Dit bespaart de belastingbetaler veel tijd bij het invullen van de aangifte. De VIA brengt ook een kostenbesparing voor de overheid met zich mee. De Belastingdienst kan de aangiften inkomstenbelasting namelijk veel efficiënter verwerken en gemakkelijker controleren.

Forum Salaris

Een ander resultaat is de start van het Forum Salaris voor de salarisadministrateurs. Dit online communicatiekanaal is ontwikkeld vanuit de loonaangifteketen en kent inmiddels ruim 3.250 actieve gebruikers. Op dit forum werken salarisadministrateurs met elkaar en met de Belastingdienst en UWV samen aan een nog beter ingevulde loonaangifte. Ze kunnen elkaar via dit kanaal vragen stellen over de aangifte en over de bijbehorende wet- en regelgeving. Waar nodig bieden de Belastingdienst en UWV de helpende hand. Het doel van het Forum is te komen tot kwalitatief nog betere loonaangiftes door een hoger informatie- en  kennisniveau. In het najaar van 2016 is het Forum geëvalueerd. Het krijgt als waardering een 7,5 en 80% van de ondervraagden is van mening dat het Forum bijdraagt aan een betere parate kennis van de loonheffingen.

Versneld aanleveren loongegevens

Vanuit de Wet Werk en Zekerheid UWV en de Belastingdienst is een pilot uitgevoerd om te onderzoeken of werkgevers bereid en in staat zijn eerder hun loonaangifte in te dienen. De pilot heeft geleid tot een aantal activiteiten die in 2017 tot effect leiden.

10-jarig jubileum loonaangifteketen

In 2016 bestond de loonaangifteketen 10 jaar. De Belastingdienst, UWV en het CBS werken sinds 2006 samen aan het verzamelen en geven van actuele en bruikbare gegevens over lonen en arbeid. Om het jubileum te vieren werd tijdens de najaarsconferentie van de loonaangifteketen een symposium ´10 jaar loonaangifteketen´ gehouden.

Internationale award voor organisatie-overstijgende ketensamenwerking

De loonaangifteketen heeft op 28 februari 2017 een internationale award voor organisatie-overstijgende ketensamenwerking gewonnen, toegekend door de Association of Strategic Alliance Professionals (ASAP). Het is de eerste keer dat een publiek-publieke samenwerking zo’n prestigieuze prijs wint.

Beeld van de toekomst

Het Ketenbureau van de loonaangifteketen heeft samen met de Belastingdienst en UWV een houtskoolschets opgeleverd voor de toekomstige loonaangifteketen. Het is de bedoeling dat de inhoudingsplichtige straks sneller en eenvoudiger aan zijn verplichtingen kan voldoen en inzicht heeft in zijn actuele fiscale positie. De werknemer kan straks waarschijnlijk in Mijn UWV zijn actuele gegevens inzien, direct nadat hij zijn loonstrookje heeft ontvangen. En fouten in zijn arbeidsverleden kan de burger dan herstellen met behulp van een app. De houtskoolschets is in de najaarsconferentie gedeeld met de verschillende in- én externe ketenpartners. In vervolg daarop is in 2016 samen met de aanleveraars (salarisadministrateurs, softwareontwikkelaars en inhoudingsplichtigen) en afnemers een begin gemaakt met de verdere uitwerking van de houtskoolschets.

Verbetering gegevenskwaliteit

Ook zijn in 2016 inspanningen verricht op het gebied van de verbetering van de gegevenskwaliteit samen met vertegenwoordigers van de softwareontwikkelaars van loonaangiftepakketten (SWO’s). Doel is om de controles te optimaliseren. Vanaf loontijdvak 7 2017 worden 11 nieuwe gegevenskwaliteitscontroles gemonitord. Daarnaast is het uitvragen van jaarlonen bij werkgevers vanaf 2016 niet meer nodig door intensieve sturing vanuit de keten en de lijn. Dit heeft geleid tot een minimaal aantal onvolledige of onjuiste loonaangiften van inhoudingsplichtigen. 

Er wordt onderzoek gedaan naar een model om de inhoudelijke gegevenskwaliteit in de loonaangifteketen in beeld te brengen. In dat kader hebben UWV en de Belastingdienst een eerste stap gezet om te komen tot een kwaliteitsmonitor. Deze monitor is een overzicht van alle technische -, verbands- en inhoudelijke controles die op dit moment op de gegevensvelden zijn ingericht. Op termijn kan voor de belangrijkste gegevensvelden een kwaliteitsoordeel gegeven worden.

Gerelateerde artikelen